Author

ประวัตินักเขียน

2

อริสา พิสิฐโสธรานนท์ (จี๊ด)

ผลงาน

หนังสือวางจำหน่าย

เข้าใจหนัง เข้าใจจิต สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา (2559)

Screen Shot 2016-06-23 at 10.06.06 AM

The Green Guide เพราะว่าโลกร้อนมันจี๊ด สำนักพิมพ์ไบโอสโคป (พิมพ์ครั้งที่ 1/ 2550 พิมพ์ครั้งที่ 2/ 2551)

หนังสือที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับพิมพ์แจกในโครงการต่างๆ

ทำเพื่อสังคมไม่เห็นต้องกินแกลบ สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (2553)

Screen Shot 2016-06-23 at 10.37.28 AM.png

Green Living Map (mini booklet) สนับสนุนโดย โรงแรมบันยันทรี (2552)

Screen Shot 2016-06-23 at 10.49.06 AM

คู่มือจิตอาสา Give & Volunteer Guide สนับสนุนโดย เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สสส.(2549)

Screen Shot 2016-06-23 at 10.36.47 AM.png

คู่มืออินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดย สสส. (2549)

Screen Shot 2016-06-23 at 10.36.52 AM.png

Blog
DeepFilm.net วิเคราะห์หนังแบบจิตวิทยาวิเคราะห์

งาน
ผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันเชนจ์ฟิวชัน (แต่เดิมชื่อ สถาบันไทยรูรัลเน็ท TRN) องค์กรที่สนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม รับออกแบบและบริหารโครงการเพื่อสังคม โครงการซีเอสอาร์ จัดเวิร์คช็อปทั้งในไทยและภูมิภาค ทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน อาทิ Oxfam Foundation, Rockefeller Foundation, Nippon Foundation, Hope Institute Korea, Air Asia Foundation, สสส, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อคนไทย, บ้านปู, กองทุนบัวหลวง ฯลฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา และผันมาทำงานด้านการเขียนเต็มตัว (2547-ปัจจุบัน)

การศึกษา
ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
ปริญญาโทด้านจิตวิทยาวิเคราะห์ Jungian & Post-Jungian Studies, University of Essex, UK (2554)

%d bloggers like this: